سیاست و مهدویت
نقش و جايگاه مردم در نظام سياسي مهدوي
همترين ويژگي نظام سياسي مهدوي عجل الله تعالي فرجه الشريف نقش و حضور تعيين کننده انسان كامل و امام معصوم عليه السلام يا همان منجي موعود، حضرت مهدي عجل الله تعالي فرجه الشريف به عنوان رهبر و رئيس اول نظام سياسي است.
نقش و جايگاه مردم، گروه ها، احزاب و جريان¬هاي سياسي در دولت مهدوي عجل الله تعالي فرجه الشريف چگونه خواهد بود؟ آيا همانند نظام¬هاي دموكراتيك و نظام¬هايي كه در جهان غرب امروز رايج و حاكم است، احزاب و جناح¬ها و جريان¬هاي سياسي مختلف خواهيم داشت؟ جداي از نقش مهم و تعيين كننده مردم در ياري حضرت مهدي عجل الله تعالي فرجه الشريف به جهت ايجاد و تحقق نظام مهدوي؛ بر اساس آنچه كه از سنت اسلامي بر مي¬آيد در مدينة فاضلة اسلامي، چون رابطة قدرت بر اساس منفعت جويي افراد، گروه¬ها و جريانات نيست، طبعاً ماهيت زندگي سياسي هم متفاوت است. در دنياي غير فاضله طيف¬بندي احزاب، جريانات، جناح¬هاي سياسي و گروه بندي¬هاي سياسي به خاطر برداشت و نگرش متفاوت از منفعت، توسط احزاب و گروه¬ها از يك سو و از سوي ديگر محدوديت به دليل منابع موجود، اين احزاب و جريانات با يكديگر رقابت مي¬كنند. پس در زندگي غير فاضله، قدرت معطوف به منافع است تا انسان¬ها بتوانند در قالب احزاب، تشكل ها، جريانات و جناح¬هاي سياسي، منافع بيشتر را تصاحب كنند. از همين رو ماهيت رقابت سياسي هم صرفاً معطوف به همين منافع قدرت است. در جامعه و نظام سياسي مهدوي عجل الله تعالي فرجه الشريف، رابطة قدرت بازيچة منافع نيست بلكه در واقع جامعه¬اي است كه انسان¬ها تلاش خواهند كرد تا به سعادت نائل شوند. در واقع در نظام سياسي مهدوي عليه السلام به دليل علم كامل امام معصوم عليه السلام و عدم برداشت¬ها و قرائت¬هاي مختلف، مردم با هم در رسيدن به زندگي نيك اختلاف نخواهند داشت. البته تفاوت سلايق و شيوه ها، امري طبيعي است و در مورد نظام سياسي مهدوي عجل الله تعالي فرجه الشريف هم قابل طرح است. اما اصول و كلياتِ نظام سياسي مهدوي عجل الله تعالي فرجه الشريف در سايه تبعيت همه مردم از يك انسان كامل با هدف سبقت جويي در رسيدن به خير و فضيلت، ماهيت رقابت و زندگي سياسي را دگرگون خواهد نمود. با اين توضيحات مي‌توان گفت: كه بازي جناحي، سياسي و گروهي در نظام سياسي مهدوي عجل الله تعالي فرجه الشريف منطقِ خود را از دست داده و جناح‌بندي¬ها و احزاب به اين صورتي كه در نظام هاي غير فاضله وجود دارد، در نظام فاضله قابل تصور نيست؛ ماهيت زندگي سياسي دگرگون و متفاوت مي¬شود و رقابت بر سر منافع، به سبقت در خدمت تبديل مي شود. در اين نظام رقابت در رسيدن به سعادت و فضيلت است. در نظام سياسي مهدوي عجل الله تعالي فرجه الشريف بدليل نزديكي انسان¬ها به کمال نظام سياسي بر اساس سبقت جويي در خدمت شكل خواهد گرفت. با اين توضيحات، نقش و جايگاه مردم هم در ساختار نظام سياسي مهدوي عجل الله تعالي فرجه الشريف مشخص مي-شود. در نظامهاي غير فاضله براساس الگوي نظام¬هاي دموكراسي غربي، به دليل تفاوت ديدگاهها از يك سو و محوريت عقل انساني و خود انسان از سوي ديگر، انسان¬ها با توافق يا قرارداد اجتماعي، زندگي خودشان را تنظيم مي¬كنند. در اين نظام‌ها مرجعيت بالاتر از انسانهاي عادي پذيرفته نمي¬شود تا آنها را به سمت خاصي جهت¬دهي كند. اصلاً در نظام¬هاي سياسي دموكراسي غربي، چه نظام¬هاي سوسيال دموكراسي يا نظام¬هاي ليبرال دموكراسي، اين امر به عنوان مبنا و زير بنا پذيرفته شده است كه هيچ مرجع بالاتري وجود ندارد. در واقع آموزهاي اوُمانيسم[1] و سكولاريسم[2] در غرب بر اين نكته تأكيد مي¬كنند كه هيچ مرجع بالاتري نسبت به انسان¬هاي عادي وجود ندارد. در حاليكه در نگرش اسلامي و در مدينة فاضلة مهدوي عجل الله تعالي فرجه الشريف اصل وجود منجي و هادي غيبي يك اصل اساسي است و همه انسان¬ها به اين آگاهي خواهند رسيد كه عقل آنها محدود است و نيازمندِ همراهي يك معلم و انسان كامل هستند تا تلاش خودشان را براي نيل به سعادت انجام بدهند و زندگي سياسي معطوف به منفعت و قدرت دنيوي نيست، بلكه رقابت بر سر رسيدن به سعادت است. با چنين نگرشي نقش و جايگاه مردم در مدينة فاضلة مهدوي عجل الله تعالي فرجه الشريف كاملاً دگرگون و منقلب مي-شود. منطق نظام سياسي مهدوي عجل الله تعالي فرجه الشريف چيز ديگري است. در اين نظام كه مبتني بر حضور رهبر صالح و انسان كامل است، مشاركت متعهدانه و فعال مردم، هم براي رسيدن به سعادت خودشان است و هم زمينه‌سازي سعادتِ ديگران. در اين نظام حضور انسان كامل و آگاهي مردم به محدوديت خود سبب مي‌شود آنها با شيفتگي و درايت از رهبر و امام معصوم عليه السلام پيروي نمايند. مشاركت سياسي مردم در نظام مهدوي، مشاركتي فعال و متعهدانه است يعني هم يك تعهد است و هم يك حق كه فعاليت بكند اما در نظام¬هاي سياسي غربي به خصوص در نظام سياسي ليبرال دموكراسي، صرفاً مي¬گويند: شما مشاركت سياسي فعال داشته باشيد تا حق خودت را بگيريد، اما هيچ تعهدي نسبت به مصالح جمع و مصالح ديگران نداريد. در غرب الگوي مشارکت سياسي مطلوب، مشارکت سياسي فعال است. اما در نظام مهدوي مشارکت سياسي فعال و متعهدانه توصيه مي¬شود. مهمترين ويژگي نظام سياسي مهدوي عجل الله تعالي فرجه الشريف نقش و حضور تعيين کننده انسان كامل و امام معصوم عليه السلام يا همان منجي موعود، حضرت مهدي عجل الله تعالي فرجه الشريف به عنوان رهبر و رئيس اول نظام سياسي است. با توجه به اين که در نظامهاي سياسي فاضله، قدرت معطوف به سعادت است، رقابت در منافع دنيوي، امام معصوم براي تأمين چنين سعادتي نقش کليدي دارد. امام معصوم به دليل ويژگيهاي خاصي که خداوند او را برگزيده است، راهبر مردم به سوي سعادت است. در چنين ساختاري مردم هم حضور فعال دارند اما حضور فعال و متعهدانه‌اي هدف آن تصاحب منافع دنيوي بيشتر نيست، بلكه رقابت براي سبقت جويي در سعادت و ايمان است. ------------------------------------------------------ [1] . انسان محوري. [2] . جدايي عرصة دين از سياست.
منبع : دکتر غلامرضا بهروزلک
تاریخ : 1390/06/20 - 16:38

   نام

   ایمیل


* نظر شما

* کد امنیتی

نمایش در سایت

نمايش ایمیل شما در سایت


ما آسمان و زمین و هر چیزی که بین آنهاست را از روی بازی نیافریدیم!
(به فرض محال) اگر می‌خواستیم سرگرمی انتخاب کنیم، چیزی متناسب خود انتخاب می‌کردیم ...


16/17 سوره انبیاء
توصیه های پزشکی پروفسور سمیعی یکی از مطرح ترین دانشمندان ایرانی در دنیا را به صورت جمله هایی که چه بخوریم تا سالم بمانیم و چه نخوریم برای جلوگیری از ابتلا به بیماری ها را در ادامه میخوانید.

پروفسور سمیعی به طور کلی در مورد سلامت بدن می گوید:

اگر حسابی اعصاب تان به هم ریخته، موز بخورید.

اگر می خواهید کلیه تان سنگ نسازد، زردآلو بخورید.

اگر فشارخون تان بالاست، کشمش بخورید.

اگر از سرو صدای معده رنج می برید، ماست بخورید.

اگر بیش از حد سرفه می کنید، عسل بخورید.

اگر همیشه احساس خستگی می کنید، فلفل دلمه ای قرمز بخورید.

اگر می ترسید سرطان معده بگیرید، کلم بخورید.

اگر مشکل یبوست دارید، انجیر بخورید.

اگر دارای مشکلات گوارشی هستند، ریحان بخورید.

اگر دچار سوزش معده هستید، چای بابونه بخورید.

اگر دارای مشکلات گوارشی هستند، ریحان بخورید.

پروفسور سمیعی
انتظار
چندي به انتظار تو حسرت كشيده ايم
دور از نگار حوصله اي سر رسيده ايم

هفته به هفته مي گذرد بي حضور تو
از جمعه هاي بي تو كه خيري نديده ايم


پيدا نمي كني ز دل ما فقير تر
از ما عيادتي كه دل از كف رهيده ايم

صدشكر در طلاتم اماج معصيت
در ساحل قنوت تو سكني گزيده ايم

قسمت نشد كه حاجي بيت خدا شويم
شكر خدا به مجلس آقا رسيده ايم

بسيار روضه از غم ارباب خوانده اند
اما هنوز كرببلا را نديده ايم
خاطره ی شهید علی اصغر ارسنجانی

خاطره ی شهید علی اصغر ارسنجانی

برف شدیدی باریده بود . وقتی قطار دو کوهه وارد ایستگاه تهران شد ساعت دو نیمه شب بود .

با چند نفر از رفقا حرکت کردیم . علی اصغر را جلوی خانه شان در خیابان طیب پیاده کردیم .

پای او هنوز مجروح بود .

فردا رفتیم به علی اصغر سر بزنیم . وقتی وارد خانه شدیم مادر اصغر جلو آمد . بی مقدمه گفت :

آقا سید شما یه چیزی بگو !؟

بعد ادامه داد : دیشب دو ساعت با پای مجروح پشت در خانه تو برف نشسته اما راضی نشده در

بزنه و ما رو صدا کنه .صبح که پدرش می خواسته بره مسجد اصغر رو دیده!

از علی اصغر این کارها بعید نبود . احترام عجیبی به پدر و مادرش می گذاشت .

ادب بالاترین شاخصه او بود .

راوی : سید ابوالفضل کاظمی